Nyheter

Detaljregulering for Versvika.

Herøya Fellesforum og Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik har i sammen utarbeidet et innspill til Asplan Viaks forhåndsvarsel om detaljregulering for Versvika. Dette er et prosjekt som vil få store konsekvenser for vårt felles turområde på Herøya og Heistad.  Trykk på linja under for å se innspillet i sin helhet.

Innspill Varsel om detaljregulering for Versvika Fellesforum Herøya og Heistad

 

Detaljregulering av Adminiet bryggepark.

Som kjent er Den delen av Frierstranda som er regulert til boligformål nå solgt og ny eier har nå gjennom Sweco Norge AS sendt ut varsel om detaljregulering av området med tanke på utbygging. Herøya Fellesforum (HFF) står på lista over aktuelle høringsinstanser. HFF har nå sendt inn merknader til den fremlagte byggeplanen. Omfanget av prosjektet kommer frem av forumets merknader som nå er oversendt Sweco Norge AS med kopi til Porsgrunn kommune. Se vedlegg,                             Merknader-Adminiet bryggepark-HFF

 

God jul- og litt herøyainformasjon.

Hei alle sammen.
Nå i juleinnspurten er det tid for en liten oppsummering av sakene vi har arbeidet med dette året. De fleste sakene er nedfelt i kommunens pågående «Revisjon av kommuneplanens arealdel» Viser her til tidligere informasjon og tilgjengelige dokumenter. Denne saken skulle i utgangspunktet behandles i bystyret den 13. desember. Men på forespørsel ble det fra kommunens side opplyst at merknadene til planen var så omfattende at saken måtte utsettes. Ny og endelig behandling av planen er antydet til mars/april 2019. Det er likevel litt å si om noen av våre aktuelle saker:

Fotgjengerovergang ved Misjonskirken i Fjordgata:
Misjonskirken har i en årrekke etterspurt bedre belysning for å sikre den overgangen. Etter en ulykke som kunne blitt langt mer alvorlig enn den ble, synes det nå som om tiltak her kommer på plass.

Herøyaveien
De berørte husene i Herøyaveien er nå revet. Det ser ut til at utbedringen av veien vil bli prioritert i Bypakke Grenland tiltakene. Men, man vet aldri hvor haren (politikerne) hopper.

Frierstranda
Som kjent ble Frierstranda lagt ut for salg tidligere i høst med en prisantydning på 4 mill. En er nå kjent med at det er kommet inn et bud på 3 mill.nå i desember. Dette budet er visstnok ikke akseptert. Imidlertid er arbeidet med å fylle igjen moloen i gang. Dette er vel, i tillegg til å tilrettelegge for ny båthavn, å anse som et forberedende arbeid for en kommende boligutbygging. Synd at ikke kommunen så sin besøkelsestid med tanke på å sikre dette området for oss her på Herøya.

Flytting av Klevstrand skole.
I våre tidligere samtaler med alle partiene, ble det klart gitt uttrykk for politisk støtte for slik flytting. Imidlertid kan det se ut som Herøya Industriparks hensynssoner kan stikke kjepper i jula for at vårt primære tomteforslag ved Herøyahuset ikke kan realiseres. Gjennom siste tids politiske mediedekning er det likevel håp, da flere partier offentlig har satt denne saken på dagsorden.

Eldreboliger.
Det er bred politisk vilje for å få til tilpassede boliger for yngre eldre (+50) på Herøya, etter samme modell som «Nabolaget» på Hovet. Dette kom enda tydeligere frem i høst, hvor Eldrerådet og Porsgrunn AP inviterte til pressekonferanse på den foreslåtte tomta. Som kjent kreves det her en omregulering av området,

Vi regner med et aktivt 1.halvår som kommer. Vi håper vi i de videre behandlinger av «våre» saker fortsatt kan vise at vi står samlet når det gjelder å jobbe for at Herøya kan bli et enda bedre sted for alle.
God jul og et riktig godt nyttår.

Med julehilsen
Jan Hovinbøle

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-30- Innspill fra Herøya Fellesforum

Herøya Fellesforum har sendt inn til Porsgrunn kommune sine merknader til kommunens revisjon av gjeldende arealplan. Denne revisjonen som skal endelig behandles i bystyret i desember vil ha stor betydning for hvordan Herøya vil bli fremover i årene som kommer. Våre innspill finner du her.

Eldreboliger-samlet høringsutkast 2018

Kommunepl.arealdel 18-Skole-hensynssoner – HFF

Kom.planes arealdel- HIF-BIL

Kommunepl.arealdel-18-Frierstranda – HFF 27.09.18[3544]

Årsmøte i Herøya Fellesforum

Mandag 12.mars ble årsmøte i Herøya Fellesforum(HFF) avholdt i Herøya Nærmiljøsenter/Misjonskirke. Innledningsvis var det informasjon av Thor Oscar Bolstad som orienterte om oppryddingstiltakene som skal gjennomføres i Gunnekleiva.

HFF`s leder og nestleder, Jan Hovinbøle og Gordon Kleppe ble gjenvalgt i sine verv og de utgjør HFF`s arbeidsutvalg(AU). AU`s sekretær Anne Mari Bjurholt gikk ut av AU etter eget ønske. Hun ble takket for flott jobb. Hun går imidlertid inn som ny økonomistyrer. AU vil nå anmode medlemsorganisasjonene om å fremme forslag til ny sekretær. Dette fordi det er ønskelig at AU skal bestå av tre personer.

Viser ellers til vedlagte link til Årsberetning.   Årsberetning HFF for 2017

 

Uttalelse om kommuneplanens arealdel

img321-1024x768

Porsgrunn kommune har utlyst revisjon av kommuneplanens arealdel for Herøya, med frist for innsendelse av forslag 18.august. Herøya Fellesforum har utarbeidet en uttalelse som har utgangspunkt i de sakene vi tok opp i folkemøte på Herøyahuset i mai. Her vektlegges særlig å få vernet om våre felles friområder, skolens beliggenhet og trafikksikkerhet, behovet for flere eldreboliger samt andre miljøtiltak.

Du finner vår uttalelse ved å klikke her